דף הבית   | מפת האתר   | אודות

מילון מונחים

הינך נמצא ב :

מילון מונחים

מילון מונחים זה כולל מונחים הקשורים גם ל-Servlet וגם ל-JSP.

 


ACCEPT_CHARSET: כותרת המציינת את סוג קידוד התווים שיישומון השרת או תוכנית אחרת שמעבדת את הנתונים חייבים לקבל.

Accept-Encoding: כותרת המציינת את סוגי הקידוד הניתנים לטיפול על ידי הלקוח.

Accept-Language: כותרת המציינת את השפות המועדפות על הלקוח, במקרה וה-Servlet יכול להפיק תוצאות ביותר משפה אחת.

Accept-Ranges: כותרת חדשה זו ב-HTTP 1.1, מודיעה ללקוח האם תקבל כותרות Range או לא.

Accept: הכותרת מציינת את סוגי ה-MIME בהם הדפדפן או לקוח אחר יכולים לטפל.

Action: תכונה זו  מציינת כתובת URL של יישומון השרת, או תוכנית CGI שתעבד את נתוני  FORM או כתובת דואר אלקטרוני לשליחת נתוני  FORM.

Age: כותרת זו נמצאת בשימושם של proxies כדי לציין את משך הזמן  שעבר מאז שנוצר המסמך על ידי השרת המקורי.

Allow: כותרת המציינת את שיטות הדרישה (GET,POST וכו')  הנתמכות על ידי השרת.


 


JavaBean :Bean הוא Java class שמגדיר מאפיינים ושמתקשר עם Beans אחרים דרך אירועים. הוא לא נדרש לרשת מ-class ספציפי.


Cach-Control: כותרת זו ניתנת לשימוש על ידי הלקוח כדי לציין מספר אפשרויות למיטמון דפים על ידי שרתי proxy.

Connection: כותרת המציינת שימוש בקשרים מתמידים.

Content-Encoding: כותרת זו מציינת  את דרך הקידוד של הדף במהלך שידור.

Content-Language: כותרת זו מציינת את השפה בה כתוב המסמך. ערך הכותרת אמור להיות אחד מקודי השפה הסטנדרטיים.

Content-Length: משמש בדרישות POST בלבד. משתנה זה מאחסן את מספר הבתים של משלוח נתונים, כפי שניתן בכותרת התגובה CONTENT_LENGTH.

Content-Location: כותרת זו מציינת כתובת חלופית עבור המסמך הנדרש.

Content-Range: כותרת HTTP 1.1 חדשה זו נשלחת עם תגובות מסמך חלקי ומציינת את גודלו של חלק המסמך הנשלח מהמסמך כולו.

Content-Type: מציין את סוג ה-MIME של נתונים מצורפים המצוינים על ידו.


Date response header: כותרת זו מציינת את התאריך הנוכחי בתבנית GMT.

destroy method: השרת עשוי להחליט להסיר מופע Servlet שהוטען קודם לכן. קודם הביצוע השרת קורא ל-destroy method של  ה-Servlet. ה-method  הזה מאפשר ל-Servlet לסגור קשרים למסדי נתונים, לעצור מטלות רקע, לכתוב רשימות cookies או קבצי hit count בדיסק ולבצע פעולות ניקוי אחרות.

doGet: ה-method שמטפל בבקשת HTTP GET.

doPost: ה-method שמטפל בבקשת HTTP POST.


Expires: כותרת זו מתנה את הזמן שבו יפוג תוקפו של תוכן ולכן אין למטמנו.

Expression,JSP: ביטויי  JSP בצורת <%expression%> אשר נבחנים ומוכנסים לפלט היישומון.


Form Data:  טופס נתונים.

forward method: יישומון שרת יכול לקדם את הדרישה למקומות שרירותיים באותו השרת, forward method של ReqyestDispatcher מטופל כולו בשרת, method  זה שומר את כל נתוני הדרישה אוטומטית. בשימוש ב-forward כתובת ה-URL של יישומון השרת המקורי נשארת כמו שהיא.


getAttribute method: מחלץ ערך שאוחסן קודם לכן באובייקט sesion. מחזיר null אם לא נמצא ערך הקשור לשם הנתון.

getAuthType method: מפרק את הכותרת Authorization לחלקיה.

getContentLength method: מחזיר את ערכה של הכותרת Content-Length.

getContentType method: מחזיר את ערך הכותרת Content-Type.

getDateHeader ו-getIntHeader: קוראים את הכותרות  המצוינות וממירים אותן לערכי Date ו-Int בהתאמה.

getHeaders method: ברוב המקרים, שם כותרת מופיע רק פעם אחת בדרישה. עם זאת, מדי פעם כותרת יכולה להופיע מספר פעמים, כאשר לכל מופע נפרד שלה, ערך נפרד. getHeaders מחזיר Enumaration של ערכי כל המופעים של הכותרת.

getLastModified method: מחזיר שינויי זמן המבוטאים במילי שניות.

getName method: מקבל או מגדיר את שם ה-cookie.

getParameter method: שולף את ערך הפרמטר המצוין מה-Form. הערך המוחזר הוא מחרוזת העונה לערך המופע הראשון של אותו שם פרמטר. אם הפרמטר עשוי להכיל מספר ערכים  יש לקרוא ל-getParameterValues.

getParameterNames: יש להשתמש ב-method זה כדי לקבל רשימה של הפרמטרים המוזנים ל-Form בתבנית של Enumaration.

GET: דרישה זו הינה הסוג הנפוץ ביותר של דרישות דפדפן לדפי Web. הדפדפן  יוצר דרישה זו כאשר המשתמש מקליד URL בשורת הכתובת, עוקב אחר הקישור בדף Web או שולח טופס HTML ללא שימוש ב-METHOD.

getRequestURI method: מחזיר את ה-method העיקרי של הדרישה ( בדרך כלל GET ו-POST אך גם methods אחרים כגון HEAD,PUT ו-DELETE ).

getSession method: חיפוש אובייקט HttpSession.

GZIPOutputStream: משמש לשליחת מסמך דחוס בפורמט GZIP.


Host request header: מזהה את המארח והיציאה כפי שניתנו בכתובת URL המקורית.

HTTP-HyperText Transfer Protocol: פרוטוקול אינטרנט.

HTTP request headers: כותרות בקשת HTTP.

HTTP response header: כותרות תגובת HTTP.

HttpServlet: המחלקה הבסיסית, אותה יש לרשת כאשר מדובר ב-Servlets העובדים מול דפדפן אינטרנט.

HttpServletRequest: למחלקה זו יש methods שבאמצעותם ניתן לאתר מידע נכנס כגון טופס נתונים, כותרות דרישת HTTP ושם המארח של הלקוח.

HttpServletResponse: מאפשר לציין מידע יוצא כגון קוד סטאטוס HTTP, כותרות תגובה ומאפשר להשיג PrintWriter המשמש לשליחת תוכן המסמך חזרה אל הלקוח.

HTTP status codes: קודי הסטאטוס.


If-Modified-Since: כותרת זו מציינת שהלקוח מבקש את הדף רק אם הוא שונה לאחר תאריך ספציפי.


JavaBean: ראה Bean

JavaServer Pager-JSP: טכנולוגיה זו מאפשרת למזג תוכן HTML סטטי רגיל בתוכן דינאמי  המיוצר מ-Servlet. רוב הדף מורכב מדף HTML רגיל המועבר ללקוח ללא שינוי. החלקים הנוצרים באופן דינאמי מסומנים בתגיות מיוחדות ומשתלבים ישירות בדף.

jsp:getProperty - לאחר יצירת Bean ניתן לגשת למאפייניו בעזרת jsp:getProperty אשר מקבל תכונה name שמתאימה ל-id שניתן תחת jsp:useBean. ותכונה property שמציינת את שם המאפיין הרצוי.

jsp:include - הנחיה זו מאפשרת הכללת מסמכים שמכילים קוד JSP בכמה דפים שונים.

jsp:param ו-jsp:params - ברכיב jsp:param משתמשים יחד עם jsp:plugin בדרך דומה לשימוש ב-PARAM יחד עם APPLET.  רכיב זה תואם לתחביר XML. כל רשומות jsp:param חייבות להיכלל בתוך רכיב jsp:params.

jsp:plugin - רכיב זה מורה לשרת ליצור תגית מתאימה עבור יישומונים שמשתמשים בתוסף.

jsp:setProperty - ניתן באמצעותו לשנות מאפייני Bean.

jsp:useBean - פעולה זו מאפשרת לטעון Bean לשימוש בדף JSP.

JSP Declarations - הצהרות JSP בצורת  <%!Code%>אשר מוכנסות אל גוף מחלקת יישומון השרת.

JSP Expressions - ראה Expression,JSP


keep-alive connection: משמעותו שיש להשתמש בקשר מתמשך.


Last-Modified: כותרת זו מציינת את תאריך השינוי האחרון של המסמך.


MIME-TYPES: סוגי ה-MIME הנמצאים בשימוש של הדפדפן.


PUT: בקשה להתקין דף אצל השרת.

putValue method: מקשר ערך עם שם. בגירסה 2.1 של Servlet API משתמשים ב-putValue mthod ואילו בגירסה 2.2 משתמשים ב-setAttribute method ו- או ב-putValue.


Refresh: כותרת זו מציינת את משך הזמן (בשניות) שדפדפן ימתין עד אשר יבקש דף מעודכן.

RequestDispatcher: באמצעותו יישומוני שרת יכולים לקדם דרישות או לכלול תוכן חיצוני. ניתן להשיגו באמצעות getRequestDispatcher method של ServletContext.


sendRedirect method-: יוצר את תגובה 302 בצירוף הכותרת Location המספקת את כתובת URL של המסמך החדש.

service method: כל פעם ששרת מקבל דרישה ל-Servlet, השרת מנפק מטלה חדשה וקורא ל-service method.
method  זה בודק את סוג דרישת HTTP וקורא ל-doGet, doPost, doDelete, doPut בהתאם לדרישת ה-HTTP.

Servlet: תוכנית הפועלת על תוכנת Web server ומתפקדת כשכבת ביניים בין דרישה המגיעה מדפדפן Web או מלקוח HTTP אחר ובין בסיסי נתונים או יישומים שבשרת HTTP.

setAttribute method: ראה putValue method

setContentLength method: מגדיר את הכותרת Content-Length אשר יעילה אם הדפדפן תומך בהתמדת קשרי HTTP.

setContentType method: מגדיר את הכותרת Content-Type ונעשה בו שימוש על ידי רוב
ה-Servlets.


 

 

       
כל הזכויות שמורות למערכות מידע אית"ן